Ισότητα & Συμπερίληψη

Η Συμβίωση-Σχολή Πολιτικών Σπουδών στην Ελλάδα έχει δεσμευτεί να συμπεριλαμβάνει και να ενσωματώνει τις έννοιες της ισότητας, της διαφορετικότητας και της συμπερίληψης σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων της. Η Ισότητα και η Συμπερίληψη είναι βασικές αξίες της Σχολής καθώς και βασικό στοιχείο του στρατηγικού σχεδίου και της οργανωτικής ανάπτυξης της,σε μια κοινότητα που προωθεί διαφορετικές προοπτικές, νέες ιδέες, σε όλες τις διαστάσεις, συμπεριλαμβανομένου του φύλου, της εθνικότητας, της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης, της ηλικίας, της φυλής, της εθνικής καταγωγής, του σεξουαλικού προσανατολισμού, της αναπηρίας και της θρησκεία ή των πεποιθήσεων/κοσμοθεωρίες. Η συμπερίληψη αποτελεί πηγή εμπλουτισμού, καινοτομίας και δημιουργικότητας για τη Σχολή, η οποία έχει δεσμευτεί να συγκαταλέγει και να διατηρεί μια ποικιλόμορφη ομάδα φοιτητών, καθηγητών και προσωπικού και να δημιουργήσει ένα συμπεριληπτικό περιβάλλον μάθησης και εργασίας που χαρακτηρίζεται από αμοιβαία υποστήριξη και σεβασμό, κατανόηση, δικαιοσύνη και ίση μεταχείριση.