2018

Φόρουμ για ένα Δημοκρατικό Πλαίσιο Κοινωνικής Συμπερίληψης – Τεκμηρίωση και επικοινωνία για τη χάραξη και εφαρμογή πολιτικών και δράσεων

Το Φόρουμ διοργανώθηκε από τη Συμβίωση, το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Πειραιά και τη Βασιλική Πρεσβεία της Νορβηγίας. Στόχος του ήταν η ανταλλαγή απόψεων με σκοπό τη βελτίωση της χρήσης δεδομένων και της επικοινωνίας ανάμεσα σε κρατικές υπηρεσίες, την τοπική αυτοδιοίκηση, ενώσεις μεταναστών και προσφύγων και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών ως προς την ένταξη και την κοινωνική συνοχή.

Περισσότερα